Tietosuojaseloste

Savikoski Caravan Oyn omistaman Manso Camping leirintäalueella majoittuvien ja majoituksia varaavien yhteystiedot tallennetaan asiakassuhteen hoitamista varten.

TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisteri

Tiedot Manso Camping leirintäalueella majoittuvista asiakkaista.

2. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Savikoski Caravan Oy, Y2842396-1, Birgitta Paavilainen, info@mansocamping.com

4. Rekisterin käyttötarkoitus, tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste 

Majoittuvien asiakkaiden sekä varauksen tehneiden asiakkaiden henkilö- ja yhteystiedot kerätään ja tallennetaan asiakassuhteen hoitamista varten. Tiedot kerätään majoittuvilta asiakkailta lain vaatiman matkustajailmoituksen muodossa. Majoitusta varaavilta tiedot kerätään puhelimitse tai sähköpostitse. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

6. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot asiakkaista; nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan kun niitä tarvitaan asiakassuhteen hoitamiseksi, kuitenkin enintään 1 vuosi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin kerätään tietoja suoraan asiakkailta itseltään.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset.

Tietoja luovutetaan vain Savikoski Caravan Oy:n työntekijöille, joiden toimenkuvaan kuuluu asiakassuhteiden käsittely. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta.

10. Evästeiden (cookies) käyttö 

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon pois kytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. Rekisterin suojaus 

Asiakasrekisteri säilytetään osittain manuaalisena eli paperisena. Tiedot pidetään lukitussa yksityisessä tilassa. Sähköisesti tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.  Tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

13. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua sekä muutoinkin turvautua laissa turvattuihin oikeuksiinsa. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen ja rekisteröidyllä on oikeus perua antamansa suostumus milloin tahansa sekä pyytää kyseisten tietojen poistamista.

Henkilön halutessa tarkastaa, korjata tai poistaa itseään koskevia tietoja, tulee hänen  toimittaa kirjallinen tarkastuspyyntö omakätisesti allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Tiedot toimitetaan viimeistään kahden kuukauden kuluessa pyynnöstä.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. 

Tietosuojaseloste on hyväksytty 25.6.2021